Farligt affald

Hvad er farligt affald?
Farligt affald dækker over stort set alt affald, der er skadeligt for miljøet og mennesker. Farligt affald er fx:

 • Affald fra tømning af olie- og benzinudskillere
 • Køle- og smøremidler
 • Akkumulatorer
 • Olieaffald fx motor-, gear- og smøreolier
 • Spraydåser
 • Lysstofrør
 • Organiske forbindelser
 • PCB-holdigt affald
 • Småbatterier
 • Tungmetalholdigt affald

Du kan læse mere om affald defineret som farligt affald i jf. §3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012

Du kan aflevere mindre mængder ikke-genanvendeligt farligt affald på en genbrugsplads.

Virksomheder skal betale for at aflevere affald på genbrugspladserne, og kan maks. aflevere:

 • 200 kg miljøfarligt affald om året på genbrugspladsen
 • 50 stk. lysstofrør pr. besøg

Du kan ved at klikke her læse mere om reglerne for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne

Ved større mængder farligt affald skal virksomheden sikre, at affaldet afleveres til et anlæg, som har en miljøgodkendelse, og som er godkendt til at modtage den pågældende affaldstype. Affaldstypen bestemmes efter EAK-koden.

Du kan finde en liste over godkendte anlæg her eller kontakte ALFA Specialaffald på tlf. 5488 1100 eller besøge deres hjemmeside www.alfa.dk